Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.zlatnictviupapouska.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.zlatnictviupapouska.cz je: 

Pavel Hegr
Lidická 449
691 23  Pohořelice, 

IČO: 74992830
DIČ: CZ7406073851

Korespondenční adresa:

Pavel Hegr

Lidická 449

691 23  Pohořelice

Tel: +420 777 211 244

zlatnictviupapouska@seznam.cz

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.zlatnictviupapouska.cz  jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. 

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, kdy poštovné a balné hradí příjemce, a činí konstantní částku 100 Kč. Při nákupu přesahujícím 1500 Kč je poštovné a balné hrazeno prodávajícím.

Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.

Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na: zlatnictviupapouska@seznam.cz

Cena

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Cena je vždy konečná, včetně základní sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné.

Způsob platby 

          Dobírka

České poště uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.

Ochrana osobních dat

Jako zákazník uvádíte do objednávky osobní údaje, tyto Vaše osobní data jsou přísně důvěrná a nebudou nikdy poskytnuta jinému subjektu, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.zlatnictviupapouska.cz  a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

Záruční doba 

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

V případě poškození nebo opotřebení zboží, bude prodávající vyžadovat po kupující kompenzaci.

Zboží nelze vracet na dobírku. 

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem (nejpozději však do 14 dní od ostoupení od smlouvy) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

b) výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.zlatnictviupapouska.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: zlatnictviupapouska@seznam.cz

Doporučujeme uvést:

jméno kupujícího:

adresu kupujícího:

e-mail:

podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace

 

Ve všech případech je třeba doložit, že zboží jehož vady jsou reklamovány bylo zakoupeno prostřednictvím eshopu www.zlatnictviupapouska.cz

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 

V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz. Zákon č 136/2002Sb., § 619,odst.2) jako jsou např. poškrábání, otěr povrchové úpravy nebo vypadnutí kamene. Dále pak za vady způsobené nevhodým a neodborným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků a náramků, deformace prstenů, ztrhání závitu, rozbití kamenu atd. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.